2015. nov 04.

A veszélyt jelző piktogramok bemutatása

írta: Troják Edvárd
A veszélyt jelző piktogramok bemutatása

A vegyi termékek címkézése megváltozott. Ismerkedjen meg a veszélyes vegyi anyagokat jelző piktogramokkal, és előzze meg a munkahelyi sérüléseket és betegségeket!

Ismerkedjen meg a veszélyes vegyi anyagokat jelző piktogramokkal, és előzze meg a munkahelyi sérüléseket és betegségeket! veszelyes_anyagok_new-clp-standard.jpg

A mindennapi munka során rendszeresen használunk vegyi anyagokat – nem csak a gyárakban, hanem tisztítószerek, festékek stb. formájában például építkezéseken és az irodákban is. Az osztályzásról, címkézésről és csomagolásról szóló 2009-es európai uniós rendelet (CLP) új figyelmeztető piktogramokat vezetett be. A rombusz alakú piktogramok az adott veszélyes anyag vagy keverék használatához kapcsolódó veszély(eke)t hivatottak bemutatni. A címkéken a piktogramok mellett figyelmeztetések és a szükséges óvintézkedések, valamint a termékre és a gyártóra vonatkozó információk találhatók.

Kedvcsinálóként nézze meg „Az ár amit fizet” című filmet a TroBolt Webáruház facebook oldalán!

És most nézzük a jelöléseket!

Ezzel a piktogrammal robbanóanyagokat, önreaktív anyagokat és olyan szerves peroxidokat jelölnek meg, amelyek hevítésre robbanhatnak.

GHS01 Mit jelent?ghs01.gif
Instabil robbanóanyag
Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye
Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye
Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye
Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat
Például hol találhatjuk meg
Tűzijáték, lőszer
Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. – Tilos a dohányzás
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
Tűz esetén robbanásveszély

Érdemes megjegyezni, hogy mit jelöl a következő két hasonló piktogram. Ez az első a tűzveszélyes gázokra, aeroszolokra, folyadékokra és szilárd anyagokra figyelmeztet.

GHS02 Mit jelent?ghs02.gif
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Tűzveszélyes gáz
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol
Tűveszélyes aeroszol
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Tűzveszélyes szilárd anyag
Például hol találhatjuk meg
Lámpaolaj, benzin, körömlakklemosó
Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó – Tilos a dohányzás
Az edény szorosan lezárva tartandó
Hűvös helyen tartandó
Napfénytől védendő

Ezt a piktogramot olyan oxidáló gázokon, szilárd anyagokon és folyadékokon láthatja, amelyek tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy fokozhatják a tűz intenzitását

GHS03 Mit jelent?ghs03.gif
Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
Például hol találhatjuk meg
Fehérítőszer, orvosi célú oxigén
Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. – Tilos a dohányzás
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

Az alapesetben biztonságosnak tekinthető gázok is veszélyessé válnak, ha nyomás alá kerülnek.

GHS04 Mit jelent?
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat.ghs04.gif
Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.
Például hol találhatjuk meg
Gáztartályok
Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
Napfénytől védendő
Hidegszigetelő kesztyű/arcvédő/szemvédő használata kötelező.
Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

A háztartásokban gyakran előforduló címke:

GHS05 Mit jelent?ghs05.gif
Fémekre korrozív hatású lehet
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
Például hol találhatjuk meg
Lefolyótisztítók, ecetsav, sósav, ammóniákgumi
Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
Elzárva tárolandó
Az eredeti edényben tartandó

Ennél a címkénél vegye figyelembe, hogy akut toxicitású vegyi anyaggal dolgozik, amely belégzés vagy lenyelés esetén akár halálos is lehet.

GHS06Mit jelent?ghs06.gif
Lenyelve halálos
Bőrrel érintkezve halálos
Belélegezve halálos
Lenyelve mérgező
Bőrrel érintkezve mérgező
Belélegezve mérgező
Például hol találhatjuk meg
Peszticidek, biocidek, metanol
Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
A szájat ki kell öblíteni
Zárt edényben tárolandó
Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Ha bőrre kerül: óvatos lemosás bő szappanos vízzel
Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
Légzésvédelem használata kötelező
Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
Elzárva tárolandó

GHS07 Mit jelent?ghs07.gif
Légúti irritációt okozhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Súlyos szemirritációt okoz
Bőrirritáló hatású
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas
Belélegezve ártalmas
Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkör felső rétegeiben lebontja az ózont
Például hol találhatjuk meg
Mosószerek, WC-tisztító szerek, hűtőfolyadék
Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni
Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel
Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Ez a jelölés: Karcinogén, azaz rákkeltő!

GHS08 Mit jelent?ghs08.gif
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
Károsítja a szerveket
Károsíthatja a szerveket
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Rákot okozhat
Feltehetően rákot okoz
Genetikai károsodást okozhat
Feltehetően genetikai károsodást okoz
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat
Például hol találhatjuk meg?
Terpentin, benzin, lámpaolaj
Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
Lenyelés esetén: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
TILOS hánytatni
Elzárva tárolandó
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni
Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező
Belélegzés esetén: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

Ez a piktogram arra figyelmeztet, hogy egy adott anyag veszélyes a környezetre és vízi toxicitást okoz

GHS09 Mit jelent?ghs09.gif
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Például hol találhatjuk meg?
Peszticidek, biocidek, benzin, terpentin
Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

A videót az ECHA (European Chemicals Agency) jóvoltából láthattuk.

Szólj hozzá

anyag piktogram clp megjelölés vegyianyag ghl