2015. nov 26.

Munkavédelmi bírságok

írta: Troják Edvárd
Munkavédelmi bírságok

Itt megmutatjuk Önnek, akár ki is számíthatja munkavállaló vagy munkáltatóként a munkavédelmi hiányosságaiért, mulasztásokért mekkora bírságokra számíthat.
De ne fájjon a feje! A cikk végén tanácsot adok, hogyan ússza meg a hatóság ellenőrzését egy forint kifizetése nélkül!

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 2012. január 1. napján lépett hatályba. A munkavédelmi hatóság negyedévente közzé teszi a tapasztalatait, illetve évente az ellenőrzések várható célterületeit. Ezeket mi is közzétettük, de mindezek mellett fontos, hogy a munkáltatók és munkavállalók tisztán lássák, hogy mekkora összegű bírságra számíthatnak, ha a munkavédelem területén hiányosság vagy mulasztás tapasztalható.

Mi köze a munkavállalónak mindehhez? Korábban már írtam arról, hogy várhatóan ismét változások lesznek a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Mvt.). Új fogalomként kerül bevezetésre a közigazgatási bírság, amelynek a legmagasabb összege 500.000 Ft, és az alábbi esetekben szabható ki:

„82/D. § (1) A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírság­gal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munka­végzés során:

- a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetőleg an­nak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy feladat­körében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,
- a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgá­lási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, illetőleg a bal­eset valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza,
- a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását aka­dályozza,
- a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatko­zó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetőleg a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gya­korlása miatt hátrányos intézkedést tesz.

De lássuk mit ír a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a munkavédelmi hatósági eljárásra és a munkavédelmi hatósági eljárást lefolytató munkavédelmi hatóságra.

Értelmező rendelkezések

a) munkavédelmi norma: a Mvt. 11. § és 12. §-ában meghatározott munkavédelemre vonatkozó szabályok.
b) veszélyeztetés: munkaeszköz, anyag, keverék, munkafolyamat, munkaszervezés, technológia esetén – ideértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is – a szükséges védelem elmaradása;
c) közvetlen veszélyeztetés: a veszélyeztetés térben és időben konkretizálódik, tehát meghatározott személyt vagy személyeket érint, realizálódása előreláthatóan rövid időn belül bekövetkezhet;
d) súlyos veszélyeztetés: amelyet jogszabály annak minősít (lásd a keretezett részt), továbbá amely a baleset, betegség bekövetkezésének magas valószínűségét jelenti, és amelynél a nagymértékű károsodás várható, különösen a súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíció;

Mvt. 82. § b(2) A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen,

a) a 21. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
b) a 23. § (1) bekezdésében meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
c) a 23. § (2) bekezdésében meghatározott soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;
d) az 54. § (2) bekezdésében meghatározott kockázatértékelés elmulasztása:

d.a) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetében, valamint
d.b) az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban előírt esetekben, amely megvalósul különösen a kockázatértékelés keretében szükséges expozícióbecslés/-mérés hiányában;

e) a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;
f) a munkavégzés 40. § (2) bekezdése szerinti összehangolási kötelezettségének elmulasztása;
g) a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére - ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket, sérülékeny csoportot - előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;
h) a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése;
i) a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás; továbbá
j) a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.

A munkavédelmi bírság mértéke

A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint.

A munkavédelmi bírság mértéke az alapösszeg és az alább ismertetett szorzók alapján, emelési és csökkentési lehetőség figyelembevételével kerül kiszámításra. A bírság mértéke nem lehet kevesebb a munkavédelmi bírság a meghatározott legkisebb (50.000 Ft) vagy több a meghatározott legnagyobb (10.000.000 Ft) összegénél.

Emelési lehetőség:

A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során

a) 2–4 munkavédelmi normasértés esetén 1,5-szörösére;
b) 5–7 munkavédelmi normasértés esetén 2-szeresére;
c) 8 vagy annál több munkavédelmi normasértés esetén 3-szorosára emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét,

- ha a munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének időtartama bizonyítottan

a) egy óránál tovább fennállt, 1,3-szorosára;
b) nyolc óránál tovább fennállt, 1,5-szörösére;
c) egy hétnél tovább fennállt, 3-szorosára;
d) egy hónapnál tovább fennállt, 5-szeresére

- ha munkáltató mulasztása miatt

a) fokozott expozíció következett be, 1,2-szeresére;
b) munkabaleset vagy egészségkárosodás következett be, 1,5-szörösére;
c) súlyos munkabaleset – kivéve halálos munkabaleset – következett be, 3-szorosára;
d) halálos munkabaleset következett be, 10-szeresére

Ha a munkavédelmi hatóság korábbi hatósági eljárása során feltárt súlyos veszélyeztetés miatt a munkáltatóval szemben jogerősen munkavédelmi bírságot szabott ki a hatósági ellenőrzést megelőző két éven belül, akkor a munkavédelmi bírság mértékét 1,5-szörösére emeli meg.

A munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal megemelheti ha

a) megállapítja, hogy a határértékkel jellemzett kóroki tényezőkre megadott határérték túllépése a 10%-ot meghaladja,
b) megállapítja, hogy a munkavédelmi normában meghatározott mérték túllépése a 10%-ot meghaladja,
c) a munkáltató nem bízott meg munkavédelmi szakembert a munkavédelmi feladatok ellátására (5/1993. (XII.26.) MüM rendelet)
d) nincs a munkáltatónál biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,
e) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerinti II. vagy III. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál az előírt kockázatértékelés hiányzik,
f) a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra;
g) a munkáltató nem szervezte meg a munkavédelmi képviselő választását olyan esetben, amikor ez kötelező lett volna, vagy nem biztosította a megválasztott munkavédelmi képviselő működési feltételeit,
h) jogszabályban meghatározott esetekben a munkáltató nem alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort, vagy
i) megállapítja, hogy a munkáltató a munkavégzés hatókörében tartózkodó személy életét, testi épségét és egészségét is veszélyezteti.

Csökkentési lehetőség:

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás vagy természetes személy munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,8-szorosára csökken.

A megállapított munkavédelmi bírság mértékét a munkavédelmi hatóság mérlegelési jogkörében legfeljebb 20%-kal csökkentheti ha

a) a munkáltató tényfeltárást segítő magatartást tanúsított;
b) a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott vagy
c) a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg.

NE fájjon a feje! A cikk végén megmondom, hogyan ússza meg a hatóság ellenőrzését egy forint kifizetése nélkül!

helyszini-birsag-vagy-kozigazgatasi-birsag-266.jpg

A bírságok kiszabása ezután viszonylag egyszerű metódus alapján, így működik majd:

 A bírság mértéke súlyosan veszélyeztetett dolgozónként 50.000 Ft, ezt módosítják az alábbi szorzók:

Ha a hiányosságok száma:

2-4

5-7

8

Akkor a szorzó:

1,5

2

3

 ________________________________________________________________________________________

Ha a veszélyeztetés időtartama:

1 óránál több

1 napnál több

1 hétnél több

1 hónapnál több

Akkor a szorzó:

1,2

1,5

3

5

  ________________________________________________________________________________________

Ha a veszélyeztetés következménye:

fokozott expozíció

baleset, egészségkárosodás

súlyos baleset

halálos baleset

Akkor a szorzó:

1,2

1,5

3

10

 ________________________________________________________________________________________ 

Egyéb szorzótényezők:

- 1,5 ha két éven belül munkavédelmi bírságot kapott a cég
- 1,2 az alábbi esetekben:

- egy előírt határértékek több mint 10%-os túllépése,
- nincs munkavédelmi szakember,
- nincs biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,
-a kockázatértékelés hiányzik (kivéve I veszélyességi osztálynál, ott önmagában bírságalap)
-a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra;
-munkavédelmi képviselő választásával kapcsolatos szabálytalanság
-biztonsági és egészségvédelmi koordinátor hiánya (építkezéseknél)
-a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek (pl. járókelők) veszélyeztetése.

-0,8 az alábbi esetekben:

-a munkáltató tényfeltárást segítő magatartást tanúsított;
-a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott vagy
-a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg.
-mikro-, kis- és középvállalkozás esetén.

És ha ez még nem elég, felhívom a figyelmét, hogy a munkavédelmi hatósági ellenőrzésen  felül, tűzvédelmi hatósági ellenőrzés is bármikor megtörténhet!

TIPP:

A cikk elején említettem, hogy tanácsot adok, arról, hogyan ússza meg a hatóság ellenőrzését egy forint kifizetése nélkül!

A tanácsom a következő:

Amennyiben úgy gondolja, hogy nem bírja a munkavédelmi feladatokat ellátni, nincs jogosultsága, ellenőrzés során nem akarja kifizetni még a bírság alsó értékét sem, kattintson IDE és keressen fel!

Szólj hozzá